TOP NEWS

.
.
Veilig voetbal garanderen
© Botta@

Veilig voetbal garanderen

Recente wetgeving voert strengere maatregelen in en organisatoren krijgen een grotere rol om de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verzekeren. Het verbod op pyrotechnisch materiaal wordt aangescherpt en racistisch of xenofoob gedrag wordt sterker ontmoedigd.

De nood tot extra maatregelen

Volgens de autoriteiten neemt het hooliganisme in en rond voetbalstadions toe. Dit uit zich in de vorm van toenemend geweld, het gebruik van pyrotechnische voorwerpen op de tribunes en het werpen hiervan op het speelveld en naar andere supporters, het maken van racistische opmerkingen, bestormingen van het veld of vechtpartijen tussen supporters. Ook al is dit veelal toe te schrijven aan een beperkte groep supporters, toch blijft het een actueel probleem dat zorgt voor een negatieve sfeer.

Doelstellingen van de wet

Om een einde te maken aan dergelijk gedrag werd er een actieplan opgesteld getiteld ‘Samen voor een Veilig Voetbal’. Het beoogt een geïntegreerde aanpak waarbij zowel de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de FOD Binnenlandse Zaken, de politie als de profclubs betrokken zijn.
Men wil de strafmaat van sommige inbreuken verhogen, het veiligheidspersoneel beter beschermen en bijkomende regels opleggen voor de ticketverkoop. Ook de controle op de geldigheid van toegangspassen wil men naar een hoger niveau tillen.


Nieuwe verplichtingen

In eerste instantie is de organisator verantwoordelijk om de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van materiële schade aan onroerende goederen en fysieke schade ten aanzien van personen.
Concreet houdt dit in dat de organisator, nog voordat de poorten opengaan voor een wedstrijd, moet voorkomen dat pyrotechnisch materiaal verborgen kan worden in het stadion. Men dient toiletten en zitplaatsen te controleren omdat deze vaak gebruikt worden als verbergplaats. Onder pyrotechnisch materiaal wordt verstaan alles dat licht, rook of geluid produceert. Iedereen die dit gebruikt en het gebruik ervan vergemakkelijkt kan vanaf nu worden bestraft. Voorwaarde is wel dat men dit opzettelijk deed. Voorbeeld hiervan is de doorgang van veiligheidspersoneel belemmeren terwijl zij wensen een interventie uit te voeren.
Verder zijn de clubs verplicht om supporters bewust te maken van het verbod en mogen ze het gebruik ervan niet aanmoedigen (bijvoorbeeld het ‘liken’ op Facebook). Sterker nog, dit dient net ontmoedigt te worden.
Clubs moeten de supporters ook sensibiliseren inzake racistisch en xenofoob gedrag.

Over boetes gesproken: dit is enkel effectief als er daadwerkelijk een overtreder werd geïdentificeerd. Daarom moeten de organisatoren:

  1. Voorwerpen die identificatie verhinderen weren uit het stadion. Denk hierbij aan bivakmutsen of maskers. De wet bestraft: “iedereen die in het stadion voorwerpen meebrengt, poogt mee te brengen, in het bezit heeft of effectief gebruikt met als doel identificatie te vermijden”.
  2. De effectiviteit van de camera’s en de registratie van beelden in alle omstandigheden kunnen aantonen. Beeldopnames dienen correct te verlopen zonder vroegtijdige verwijdering ervan. Wanneer dit niet zo is worden de straffen verhoogd.


Aanpassing van de tijdsvork

Sommige bepalingen waren eerder strafbaar wanneer ze binnen de 5 uren voor een wedstrijd voorvielen. De tijdsvork in deze werd gewijzigd naar 48 uren. Volgende overtredingen vallen hier onder:

  • Verschillende soorten verboden inzake het gebruik van pyrotechnische materialen zoals het gebruik ervan tijdens de laatste training van een ploeg;
  • Het aanzetten tot geweld, haat of woede jegens een of meer personen en in verband met de organisatie van een voetbalwedstrijd.


De controle aan de ingang

De nieuwe wet geeft de stewards, de veiligheidsmanagers en het beveiligingspersoneel extra bevoegdheden om de identiteit te verifiëren aan de ingang van het stadion. In het verleden stelde men vast dat sommige kwaadwillige supporters een stadionverbod hadden en dit trachtten te omzeilen door gebruik te maken van een valse identiteit. Men dient uiteraard te kunnen nagaan of de naam op het toegangsbewijs overeenkomt met de identiteit van de persoon die men voor zich heeft. Als dit niet het geval is dan wordt de toegang geweigerd.

Het is nu uitdrukkelijk bij wet voorzien dat men tijdens dergelijke controle zowel toegangsbewijs als identiteitsbewijs kan vragen. Het identiteitsbewijs moet een origineel zijn. Met andere woorden een document dat men niet zomaar kan dupliceren. Dergelijke controles dienen niet systematisch te gebeuren en zijn afhankelijk van een voorafgaandelijke risicoanalyse. De organisator dient het bestaan van de controles duidelijk te communiceren aan de bezoekers en dient een vlotte doorstroming van de mensenmassa te garanderen.


Verhoging van de straffen

Gezien de huidige straffen blijkbaar niet hoog genoeg waren besliste de wetgever deze te verhogen. Zodoende worden volgende inbreuken zwaarder bestraft

  • Inbreuken met betrekking tot de verkoop van tickets;
  • Fysiek geweld, meer bepaald geweld gericht tegen de veiligheidsdiensten zoals politie en stewards;
  • Het gebruik van vuurwerk;
  • Racisme of xenofobie;
  • De herhaling van een overtreding;
  • Uitlokking van verboden gedrag.

De verhoging van de straffen ligt in hogere geldboetes en de mogelijkheid om sneller een stadionverbod op te leggen. De maximumduur van een stadionverbod is bovendien verhoogd tot 10 jaar.

Lees ook:
Free fights: welkom in het hooliganisme 2.0!
Hooliganisme: een spel met regels?
Voetbal en gewelddadige supporters: Ultra’s vs Hooligans


Claude BOTTAMEDI
Korpschef van een politiezone o.r.

Bronnen:
Wet van 19 juni 2023 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, op: https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2023/07/06_1.pdf#Page9

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, op:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998122140&table_name=wet