Ce site utilise des cookies qui permettent d'optimiser les contenus de Secunews asbl en fonction des statistiques d'audience. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à ces fins. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité

A A A

Overlast

Openbare overlast in de brede zin van het woord: onbeschaafd gedrag, schade aan eigendommen, graffiti, nachtlawaai, enz.

 • Veilige parken en voetgangerszones voor vrouwen

  Een goede inrichting van openbare plaatsen kan het onveiligheidsgevoel van de bezoekers ervan aanzienlijk verminderen. Dat subjectieve gevoel van onveiligheid is voor iedereen anders en hangt onder meer samen met het gender. De vzw Garance heeft daarom op basis van onderzoek in Brussel een reeks aanbevelingen opgesteld in verband met de inrichting en het beheer

  ...
 • Openbare plaatsen aantrekkelijker maken voor vrouwen

  Het onveiligheidsgevoel en gender zijn nauw met elkaar verbonden. Vrouwen hebben het snelst en het meest last van deze angst. Het is dan ook belangrijk om openbare plaatsen zo in te richten dat ze toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Daarom organiseerde de vzw Garance in 2012 verkenningswandelingen door verschillende buurten van Brussel. Ze schreef

  ...
 • De inrichting van openbare ruimtes: aandacht voor veiligheid!

  Openbare ruimtes – zoals parken, speeltuintjes of multifunctionele sportterreinen – kunnen in bepaalde gevallen uitnodigen tot grensoverschrijdend gedrag: graffiti, het in brand steken van vuilbakken, nachtlawaai … Als hieraan geen paal en perk wordt gesteld, kan dit een sneeuwbaleffect hebben en uiteindelijk leiden tot zwaardere criminaliteit (drugshandel,

  ...
 • Gemeentelijke administratieve sancties: waaraan kan men zich verwachten?

  In onze serie artikels over de GAS-boetes hebben we eerst het kader geschetst. Nadien hebben we de verschillende mogelijke sancties overlopen die de sanctionerende ambtenaar kan opleggen. Nu gaan we verder in op de praktische kant van de zaak: wat gebeurt er als aan iemand een dergelijke sanctie wordt opgelegd.


 • Een goed ontworpen stratennet verhoogt de veiligheid in een nieuwe buurt

  Hoe kan de inrichting van de toegangswegen en parkeerplaatsen in een woonwijk helpen de kans op misdrijven te verlagen? In een vorig artikel hadden we het over de invloed van het ontwerp en de inrichting van een woonwijk op het aantal overtredingen en het (on)veiligheidsgevoel. In dat verband stelt de Association of Chief Police Officers een reeks

  ...
 • Secured by design: het concept voor een veiligere buurt

  Het ontwerp en de inrichting van een plaats – of het nu om een privé- of een openbare ruimte gaat – kunnen veel invloed hebben op het al dan niet voorkomen van overtredingen (zoals diefstal, vandalisme of graffiti) en op het (on)veiligheidsgevoel. Een afgelegen en slecht of niet verlichte parking kan bijvoorbeeld ’s nachts voor een gevoel van angst en onveiligheid

  ...
 • De gemeentelijke administratieve sancties: van boete naar alternatieve straffen

  De sancties die een sanctionerende ambtenaar kan opleggen, zijn een kopie van de sancties in ons strafrecht. Dat betekent dat hij niet alleen boetes, maar ook zogenaamde alternatieve sancties kan opleggen. Welke zijn deze sancties? En op welke basis kunnen de gemeentes bepaalde inbreuken als gemengde inbreuken kwalificeren? Naast het beantwoorden van deze vragen,

  ...
 • Diefstal en vandalisme in scholen voorkomen: eenvoudige maar doeltreffende maatregelen

  Wat zijn de prioriteiten wanneer we een openbaar gebouw, zoals een school, efficiënt willen beveiligen tegen diefstal en vandalisme? Bij het opstellen van een preventieplan wordt er vaak de voorkeur gegeven aan technische oplossingen in plaats van aan organisatorische maatregelen. Deze twee aspecten vullen elkaar echter aan en moeten beide grondig bekeken worden.

  ...
 • De GAS-boetes: overzicht van een lokale juridische maatregel

  De wet van 24 juni 2013 over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes) geeft de gemeentes de bevoegdheid om bepaalde gedragingen te bestraffen met zogenaamde administratieve sancties. Wat zijn die gemeentelijke administratieve sancties nu precies? Wie doet de vaststellingen en wie kan worden beboet? Een kort overzicht van deze lokale juridische

  ...
 • Rondhangende jongeren: niet alle groepen zijn problematisch

  Niet alle jongeren zijn op straat te vinden, en bovendien zijn niet alle jongeren die op straat rondhangen lastig. In grote lijnen onderscheidt men vier groepen jongeren op straat. Onderstaande indeling is gemaakt door het Nederlandse bureau Beke en wordt door de politie in Nederland gebruikt om jongerengroepen per politieregio in kaart te brengen.

 • Burgers betrekken bij preventieplannen: hoe doen we dat?

  Hoe kunnen we de bevolking betrekken bij en laten meewerken aan de preventie van misdrijven? Door informatie-uitwisseling tussen de lokale verantwoordelijken en de bewoners van een wijk wordt het veiligheidsprobleem doeltreffender beheerd en wordt het sociale weefsel tussen de burgers versterkt. Uit deze globale aanpak, waarbij alle actoren worden betrokken,

  ...
 • Deelname van burgers aan lokale preventieprojecten: wat is de meerwaarde?

  Kan de deelname van burgers een rol spelen in de strijd van steden en gemeenten tegen de plaatselijke onveiligheid? Wat zijn de mogelijke doelstellingen en kritische succesfactoren van een dergelijk partnerschap? Door een directe uitwisseling tussen burgers en plaatselijke overheid worden de inwoners rechtstreeks betrokken bij het lokale beleid en krijgt de

  ...
 • Situationele preventie: risico op verplaatsing van de criminaliteit?

  In een vorig artikel lieten we de belangrijkste technieken van situationele preventie de revue passeren en bespraken we kort een studie naar 206 evaluatieonderzoeken in verband met deze aanpak. Uit deze studie van Guérette en Bower (2009) blijkt dat de meest toegepaste techniek van situationele preventie die van een grotere inzet van politie- en veiligheidsmensen

  ...
 • Situationele preventie van criminaliteit in de praktijk

  Criminologische studies die de situationele preventie van criminaliteit evalueren, bevatten heel wat interessante informatie voor politie- en veiligheidsdiensten. Dit type van preventie bestaat erin de omgeving waarin mogelijk criminele feiten (zullen) worden gepleegd, zodanig aan te passen dat het plegen van dergelijke feiten er wordt afgeschrikt, bemoeilijkt en

  ...
 • Goede praktijken om de risico’s in het uitgaansmilieu te beperken

  In de uitgaanscontext kunnen we met heel wat hulpmiddelen de potentiële risico’s op het terrein beperken. Dit vereist een multidisciplinaire begeleiding. Na een eerste bespreking (zie onze vorige bijdrage) met alle actoren op het terrein (gemeente, organisatoren, hulpdiensten, politie en/of veiligheidsdiensten, instanties voor preventie en risicobeheersing…)

  ...
 • Veiligheid in parkings: welke maatregelen zijn nodig?

  We kunnen de veiligheid in parkings in enkele concepten vatten: zichtbaarheid, duidelijke signalisatie, netheid en toezicht. Tegelijk moet men bij de inrichting rekening houden met het type parking (publiek of privé, in de openlucht of ondergronds, met verdiepingen …) en andere factoren (verloop, omgeving, openingsuren …). Een aantal, soms eenvoudig toe te passen

  ...
 • Des quartiers résidentiels et commerciaux sécurisants pour les femmes

  Le caractère rassurant d’un espace public dépend en grande partie de son aménagement. En fonction de l'environnement physique et socio-économique, certains groupes d’individus sont plus enclins à ressentir un sentiment d’insécurité ou non. Parmi ceux-ci, on retrouve les femmes qui expriment, du moins lorsqu'on s'efforce de les questionner, leurs attentes

  ...
 • GPS-U, het systeem dat lokale overlast opvolgt

  In alle steden en gemeentes zijn er regelmatig klachten van burgers in verband met sluikstorten, hondenuitwerpselen, burenruzies en andere feiten die niet noodzakelijk heel ernstig zijn, maar die op termijn de buurt wel onveiliger maken. Om efficiënt te kunnen tussenkomen bij dergelijke vormen van overlast, heeft de preventiecel van de stad Péruwelz GPS-U

  ...
 • De registratie van incidenten – een effectief preventie-instrument in ziekenhuizen

  Een ziekenhuis heeft een degelijk preventieplan opgesteld... Maar hoe worden de daaruit voorvloeiende maatregelen en beleid nu concreet in de praktijk omgezet? Iets wat vaak wordt vergeten, maar toch een wezenlijke rol kan spelen bij de implementatie van een veiligheidsplan, is de registratie van de verschillende incidenten.

 • Veiligheidsbeleid in een ziekenhuis: het actieplan

  Volstaat het om aan risicobeheer te doen voor een performant veiligheidsbeleid? In ziekenhuizen stelt men regelmatig diefstallen en vernielingen vast, die mede mogelijk zijn door het erg diverse publiek, het grote verloop dat er heerst en de vele in- en uitgangen. Maar het gevoel van veiligheid wordt heel verschillend ervaren door bezoekers, patiënten en

  ...